AMPA

Què és?

L’AMPA som tots i també és una associació formada per les mares i els pares d’alumnes amb la finalitat de col·laborar amb el col·legi en l’educació integral dels nostres fills, fomentant i organitzant activitats extraescolars de tipus social, cultural i esportiu, tenint en compte la ideologia cristiana del centre i l’educació en valors.

Què és la Junta Directiva?

És l’òrgan que dirigeix i coordina el funcionament de l’associació per delegació expressa de l’assemblea. La Junta ha d’estar formada com a mínim per un president, un secretari i un tresorer. Les seves funcions més importants són:

 • Planificar, coordinar la realització i avaluar les activitats que l’associació organitza.
 • Administrar els recursos de l’Associació.
 • Representar l’opinió dels socis dins la comunitat educativa.
 • Fer el seguiment de la dinàmica general del centre, a través del contacte amb els representants dels pares en el Consell Escolar, el professorat, la titularitat, etc.

Com funciona?

L’AMPA som tots, però per a què sigui operativa, es delega la feina a una Junta Directiva. Aquesta, està formada per un grup de mares i pares voluntaris, disposats a dedicar una mica del seu temps a fer funcionar l’Associació. Tot i així, les decisions més importants es prenen a l’Assemblea annual.

Quines activitats organitza?

Prinipals activitats organitzades per L’AMPA durant el curs escolar:

 • La Castanyada.
 • El patge Gregori.
 • El caga Tió.
 • Carnestoltes
 • Sant Jordi
 • La Setmana de la Família
 • Música (extraescolar piano)
 • Col·laboració en viatge de fi de curs ESO
 • Activitats lúdiques de la festa de graduació d’Educació Infantil
 • Fons d’Orfandat
 • Xerrades i Tallers, que s’organitzen conjuntament amb l’escola.

Quins drets i deures té l’Associat?

Els estatuts de l’Associació, defineixen amb tota mena de detall els drets i deures dels seus socis.

Què és l’Assemblea?

L’Assemblea és l’òrgan de govern de l’Associació. Val a dir que és l’única oportunitat que tenen els socis de trobar-se tots per parlar i analitzar el seu funcionament. Els membres de l’Associació (mares i pares), reunits en Assemblea General, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Les seves funcions són:

Assemblea General Ordinària:

 • Debatre i aprovar el pla general d’actuació de l’AMPA.
 • Examinar la memòria anual.
 • Examinar l’economia, l’estat de comptes i aprovar el pressupost del següent exercici.
 • Elecció d’una nova Junta Directiva o renovació de part de la mateixa.
 • Debatre sobre el propi funcionament de l’associació, els seus objectius, estructura organitzativa, etc.

Assemblea General Extraordinària:

 • Debatre i aprovar el pla general d’actuació de l’AMPA.
 • Votar el canvi, modificació o incorporació de nous articles als estatuts anteriors.
 • Destituir o dissoldre la Junta, sempre que un greu assumpte ho exigeixi.
 • Dissoldre l’associació.

Per a què serveix la quota de l’AMPA?

La quota que cada família aporta a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes com a sòcia d’aquesta, s’utilitza íntegrament per a financiar les activitats que aquesta organitza o en les quals col·labora.
Tal i com queda definit en els seus estatuts en l’article segon, l’AMPA és una associació sense ànim de lucre, els comptes de la qual es revisen i aproven anualment a l’Assemblea General.

D’acord amb l’article sisè dels estatuts, l’impagament de la quota obligatòria establerta en l’article vuitè, implica l’expulsió immediata de l’associat de l’AMPA. I per tant, la pèrdua de tots els drets de soci establerts en l’article cinquè dels estatuts. En aquests cas, el fill o fills de la família expulsada quedaran automàticament exclosos de qualsevol activitat, aportació o regal financiada o organitzada per l’AMPA.

Les activitats que organitza l’AMPA queden definides a l’article segon dels estatuts, i es poden resumir en:

 1. Recollir, representar i defensar els interessos de totes les famílies associades.
 2. Donar suport i assistència a tota la Comunitat Educativa del Col·legi: mares, pares o tutors, professors, alumnes, personal d’administració i serveis i Entitat titular i a tots els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació integral de tots els alumnes matriculats al centre.
 3. Promoure la participació corresponsable dels pares dels alumnes en els òrgans col·legiats del centre, de conformitat amb el seu Caràcter Propi.
 4. Preparar i assistir les mares i pares dels alumnes en l’exercici del seu dret quan hagin d’intervenir en el control i gestió del centre.
 5. Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn amb el compromís de treballar per a construir una societat més humana i més feliç.
 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis, amb la intenció d’afavorir la formació integral dels alumnes.
 7. Donar suport i col·laboració a l’Entitat Titular del centre, la Congregació de “Fills de la Sagrada Família” perquè es mantingui i actualitzi constantment l’educació cristiana que , de conformitat amb el seu Caràcter Propi, s’ha compromès a oferir a la societat.
 8. Crear un estil de família entre tots els associats, afavorint la corresponsabilitat, l’alegria i l’harmonia entre tota la Comunitat Educativa.
 9. Aconseguir un diàleg permanent Família-Escola en el que intervinguin pares i professors.
 10. Fomentar les activitats de formació i actualització dels pares com a educadors dels propis fills, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 11. Realitzar aquelles activitats que complementin els fins de l’Associació, especialment la prestació d’assistència social d’aquells alumnes més necessitats.
 12. Promoure i realitzar activitats que afavoreixin el desenvolupament i l’enriquiment de les condicions artístiques i culturals dels alumnes, d’acord amb la direcció del centre.
 13. Promoure i fomentar la pràctica d’activitats esportives sense finalitat de lucre.

Què és el fons i la quota d’orfandat?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes per tal de promocionar els interessos dels alumnes, va crear en un àmbit privat, un FONS D’AJUDA EN L’ORFANDAT. Aquest fons és de caràcter benèfic, a fi i efecte de concedir ajuts als alumnes que quedin orfes.

Aquest ajut és directe, econòmic, privat i eventual de l’Associació en favor d’algun dels alumnes, que estigui sota la responsabilitat legal d’algun membre de l’Associació.

Per tal de fer efectiu aquest ajut, els ingressos s’obtindran de l’aportació dels pares o responsables legals dels alumnes. Les quoteses fixaran en les assemblees generals de l’Associació, basant-se en la previsió de despeses que presenti la Junta Directiva de l’AMPA.

En cas de defunció del pare, la mare, o el tutor legal d’un alumne del Col·legi, el FONS D’AJUDA EN L’ORFANDAT farà l’aportació necessària per al pagament dels conceptes de:

 • Ensenyament reglat.
 • Activitats complementàries. (No extraescolars)
 • Servei de menjador.

Del fill o fills del finat/da, que estiguin matriculats al Col·legi, fins a l’acabament de l’ESO. En cas que el representant legal, un cop becat l’alumne o alumnes matriculats al Col·legi, experimentés canvis substancials en el seu estat civil, la Junta Directiva podria obtenir o demanar nova documentació o informació. A fi i efecte de decidir-se cap a la possible supressió de l’Ajut.

En cas que un alumne canviés de Centre, perdria tot dret a percebre aquest AJUT EN L’ORFANDAT, i el representant legal no podria reclamar cap quantitat per les aportacions fetes.

Per tal de poder-se beneficiar d’aquest ajut, caldrà que el nou cap de família o representant legal sol·liciti per escrit a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes la prestació del citat ajut. Així mateix, haurà de fer una nova sol·licitud al començament de cada curs escolar.

És condició indispensable per tal de rebre l’AJUT EN L’ORFANDAT, que el pare, la mare, o el tutor legal de l’alumne/s orfe/s siguimembre de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. Això representa estar al corrent del pagament de les quotes de l’AMPA i del FONS D’AJUDA EN L’ORFANDAT, en el moment de l’òbit, així com en el moment de fer la sol·licitud.

En l’Assemblea General Extraordinària duta a terme el 26 de novembre de 2009, coincidint amb l’Assemblea General Ordinària anual, es va derogar l’antic Fons d’Ajuda en l’Orfandat de l’any 1982, i es va aprovar el nou Fons de Solidaritat amb les Famílies per causa de defunció. Podeu veure el nou fons en l’enllaç següent:  Fons d’Ajut per Defunció.

En l’Assemblea General Extraordinària duta a terme el 17 de novembre de 2011, coincidint amb l’Assemblea General Ordinària anual, es va derogar el Fons d’Ajuda en l’Orfandat de l’any 2009, i es va aprovar el nou Fons de Solidaritat amb les Famílies per causa de defunció. Podeu veure el nou fons en l’enllaç següent:  Fons d’Ajut per Defunció.